PELIMO-spelet väckte intresse i Svensk-Finland

27.11.2020

Den 24.11.2020 ordnade PELIMO-projektet ett virtuellt svenskspråkigt lanseringstillfälle för mobilspelet PELIMO. För att försäkra oss om att informationen om lanseringen nådde ut till vår målgrupp, klasslärare för elever i årkurserna 4–6, marknadsförde vi evenemanget via e-post till rektorerna vid samtliga finlandssvenska lågstadier i Finland. Utöver detta skickade vi även information om spelet och lanseringstillställningen via Finlands rektorer rf.s nyhetsbrev och e-postlistor.

Glädjande var att deltagarna kom från olika regioner i Svensk-Finland, så som Österbotten, Nyland och Åboland och vi hoppas att spelet väcker intresse även bland de som var förhindrade att delta i själva lanseringstillfället.

KULTURELL MÅNGFALD OCH DIGITALA VERKTYG I LÄROPLANEN FÖR KLASS 4–6

Vi inledde tillställningen med att berätta om bakgrunden till PELIMO-projektet och varför vi har valt att utveckla ett mobilspel om kulturell mångfald för årskurserna 4–6. I läroplanen för den grundläggande undervisningen betonas vikten av att stöda elevernas kulturella identiteter och befrämja deras intresse för andra kulturer. Vidare betonas det i läroplanen att undervisningen ska stärka uppskattningen för kulturell mångfald, främja kulturell och interkulturell kommunikation. (Utbildningsstyrelsen 2015, 15). PELIMO-spelet erbjuder läraren redskap att behandla dessa teman exempelvis inom samhällslära i årskurserna 4–6.

Utbildningsstyrelsen betonar även vikten av att utnyttja spel och andra virtuella miljöer som lärmiljöer. Mångsidiga arbetssätt ska användas i all undervisning så att eleverna också lär sig olika färdigheter genom dem. Tekniken spelar en allt viktigare roll i skolans vardag (Utbildninsstyrelsen). PELIMO-projektet valde att utveckla ett mobilspel, som vi upplever tilltalar och lämpar sig för vår målgrupp, dvs barn i klasserna 4–6. Deltagarna i tillställningen berättade att de använder sig av olika mobilspel i undervisningen, men främst i ämnen som språk och matematik och upplevde att PELIMO-spelet är ett välkommet nytt digitalt hjälpmedel.

PELIMO-SPELET OCH LÄRARNAS HANDBÖCKER

Lanseringen fortsatte med en videodemonstration av själva spelet. PELIMO-spelet är tillgängligt på båda inhemska språken och gratis nerladdningsbart både för Android- och iOS- apparater. Spelet går ut på att eleven väljer en karaktär och tanken är att genom spelet leva en dag i den valda karaktärens liv. Spelaren inverkar genom sina val på spelets gång och får feedback baserade på sina val, både under spelets gång och då spelet är slut. Spelet innehåller även minispel och tilläggsspel, som kan spelas av elever som genomfört spelet snabbare än sina klasskompisar.

Efter videoförevisningen av spelet, presenterades projektets två publikationer. Den första är lärarens handbok, i vilken läraren kan förkovra sig i kulturell mångfald, läsa mer om de olika spelkaraktärerna och den tematik som spelet behandlar. Utöver information om PELIMO-spelet innehåller handboken många praktiska tilläggsövningar, som läraren kan använda sig av i undervisningen av kulturell mångfald.

Den andra publikationen heter Digital spelifiering – Observationer av utvecklingsprocessen för PELIMO-lärospelet. Denna guide är riktad till personer som är intresserade av att veta mer om spelutveckling. Båda publikationerna finns tillgängliga på PELIMO:s hemsida https://pelimo.turkuamk.fi/ och den svenska översättningen av lärarens handbok kommer att bli färdig i slutet av december 2020. Den svenska översättningen har möjliggjorts tack vare bidrag från Svenska Folkskolans Vänner (SFV). Niklas Wahlström, som är sektorsansvarig för utbildning på SFV deltog i lanseringstillfället och berättade på vilket sätt PELIMO-projektets utvecklade mobilspel och manualer stämmer in på SFV:s strategi och fokusområden.

HUR DISKUTERA MÅNGFALD I KLASSEN?

Lanseringstillställningen avrundades med Kia Lundqvist tankeväckande diskussionsunderlag Hur diskutera mångfald i undervisningen? Kia presenterade aktuell forskning kring rasism, våld och (o)jämlikt bemötande i skolvärden. I presentationen lyfte Kia även fram olika samhällsfenomen vi vittnat om på sistone (exempelvis Black Lives Matters) och hur terminologin ständigt utvecklas inom ämnet kulturell mångfald.

Lanseringstillställningen avslutades med en gemensam diskussion kring kulturell mångfald och situationen i de olika skolorna. Lärarna och övriga personer som deltog tackade för utvecklingen av spelet och verkade vara ivriga och nyfikna på att ta spelet i bruk.

 

Projektarbetarna Kia Lundqvist (Brahea, Åbo Universitet) och Janina Sjöstrand (Humak) planerade och förverkligade det svenskspråkiga evenemanget.

 

Blogginlägget är skrivet av Janina Sjöstrand, lektor inom samhällspedagogik, Humak

Källor:

Utbildningsstyrelsen (2015). Grunderna för läroplanen för den grundläggande undervisningen 2014. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/166434_grunderna_for_laroplanen_verkkojulkaisu.pdf

Utbildningsstyrelsen. Centrala delar i läroplanen för den grundläggande utbildningen. Hämtat 24.11.2020 https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/centrala-delar-i-laroplanen-den-grundlaggande-utbildningen